آمبولانس

ارسال آمبولانس   مجهز به صورت ویژه و تجهیزات کامل و بروز در محل به صورت شبانه روزی