پرونده الکترونیک بیمار

پرونده الکترونیک بیمار

ایجاد پرونده الکترونیکی آنلاین( اختصاصی هر مراجع محترم ) برای کلیه بیماران محترم به نحوی که بتوان خدمات پزشکی مراقبتی را  بهتر و بهینه تر ارائه داد و حتی المکان اشتباهات را به حداقل برسانیم شامل :

  • ایجاد پرونده الکترونیک آنلاین
  • ثبت و نگهداری سوابق بیمار در پرونده
  • ثبت و نگهداری دستور ، نسخه و خدمات ارائه شده به بیمار توسط کلیه متخصصین  و پزشکان محترم
توجه : این قسمت محرمانه بوده و فقط برای کادر درمان قابل رویت و نوشتن میباشد